مقاله تحليل فضايي نقش اقليم بر تجهيزات و ادوات نظامي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل فضايي نقش اقليم بر تجهيزات و ادوات نظامي در ايران :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :24

عناصر اقلیمی روی سامانه های نظامی تأثیر فراوان دارد . پژوهش حاضر به نقش آب و هوا در سایت های نظامیبا تأکید بر تجهیزات و ادوات نظامی پرداخته است . هدف از انجام این کار, شناسایی مناطق مطلوب برای نگهداریتجهیزات و ادوات در پایگاه های نظامی کشور است . به دلیل گستردگی سایت های نظامی در این تحقیق سعیگردیده است صرفاً به سایت های زمینی توجه شود . دراین سایت ها تجهیزات و ادوات نظامی بعد از سربازان در ردهدوم اهمیت قرار دارد . در تجهیزات نظامی بیشتر عناصر بارش, دما, رطوبت و سرعت باد اثر دارد . پس از استخراجآستانه های اقلیمی مناسب برای تجهیزات و ادوات نظامی آمار سینوپتیک 117 ایستگاه سینوپتیک کشور به صورت روزانه طی یک دوره 23 ساله استخراج گردید و درصد فراوانی روزانه عناصر تأثیرگذار طی یک برنامه نرم افزار کامپیوتری استخراج شد . در مرحله بعد بر مبنای مدل (A.H.P) به صورت وزن دهی و بر اساس درجه اهمیت طی یک جدول ماتریسی به عدد مطلوبیت هر عنصر اقلیمی دست یافتیم . سپس روی نقشه کشور بر مبنای فصول سالنسبت به شناسایی مناطق مناسب اقدام گردید . بر اساس نتایج تحقیق حداقل مطلوبیت 66 % در شهرهایی مثل گلمکان, جاسک, تکاب, پیرانشهر و ... حداکثر آن 98 % در شمال میناب, خور و بیابانک و ایرانشهر مشاهده گردید

لینک کمکی