مقاله کاربست نرم افزار Digital Atmosphere 2000 در تحليل فضايي پديده هاي اقليمي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربست نرم افزار Digital Atmosphere 2000 در تحليل فضايي پديده هاي اقليمي ايران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :18

پدیده هایی چون توفان های رعد و برقی و گرد و غباری, روزهای توام با مه, روزهای برفی, روزهای بارانی و روزهایتوام با بارا ن های ی خزده دارای اهمیت بسیار زیادی در کشاورزی, بهداشت, حمل و نقل, محیط زیست و غیره هستندو بخش وسیعی از تحقیقات علوم آب و هواشناسی دنیا را به خود اختصاص داده اند. در این مقاله قابلیت های نرم افزار « دیجیتال اتمسفر 2000 » در تحلیل فضایی برخی پدیده های خاص اقلیم ایران نشان داده شده است . نتایج این مطالعه ن شانگر تغییراتی در نحوه توزیع زمانی - مکانی پدیده های مورد مطالعه در سطح ایران می باشد .در بین پدیده های اقلیمی مورد مطالعه در این مقاله به جرأت می توان اذعان نمود که مهم ترین پدیده, توفان تندریو بیشترین مقدار تغییرات فضایی در نحوه توزیع توفان های غبار و ماس های قابل مشاهده بوده است.

لینک کمکی