مقاله برآوردپتانسيل سيلاب با تاکيد بر ويژگيهاي ژئومورفولوژيک در دو حوضه آبخيز زيلکي و فيره رود با استفاده از روش SCS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآوردپتانسيل سيلاب با تاکيد بر ويژگيهاي ژئومورفولوژيک در دو حوضه آبخيز زيلکي و فيره رود با استفاده از روش SCS :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

سیل از جمله پدیده هایی است که هرساله خسارات فراوانی را به بار می آورد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است. عواملی نظیر فیزیوگرافی, ژئومورفولوژی و عوامل انسانی می تواند این پدیده را در حوضه ها تسریع ببخشد. ازآنجایی که در طرحهای بهره برداری از منابع آب, کنترل سیلاب, سدسازی, عملیات آبخیزداری و اکثر زمینه های مطالعات هیدرولوژی, دبی سیلاب اهمیت دارد لذا دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تأسیسات وسازه های آبی بستگی زیادی به روش مطالعات دارد .در تحقیق حاضر پتانسیل سیلاب حوضه های آبخیز زیلکی و فیره رود با استفاده از روشSCS مطالعه و با هم مقایسه گردید. ابعاد هیدروگراف حوضه ها با توجه به مقادیر بارش 24 ساعته , زمان تمرکز , شماره منحنی, بارش مازاد, زمان تا اوج و دبی اوج بدست آمد, سپس هیدروگراف سیل برای هر یک از حوضه ها در دوره های زمانی 2 , 5 , 10 , 25 , 50 و 100 سال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با توجه به فیزیوگرافی و مرفولوژی حوضه فیره رود, توان سیل خیزی این حوضه بالاتر از حوضه زیلکی است.

لینک کمکی