مقاله ارزيابي و پهنه بندي خطر زمين لغزش با روش آنبالاگان در محيط ArcGIS مطالعه موردي: حوضه آبخيز چاکرود گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي و پهنه بندي خطر زمين لغزش با روش آنبالاگان در محيط ArcGIS مطالعه موردي: حوضه آبخيز چاکرود گيلان :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

وقوع زمین لغزش در مناطق شمالی کشور, به دلیل بارشهای فراوان, کاربری های ناصحیح و سازندهای حساس به فرسایش, در حال افزایش است. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زمین لغزش ها, ارزیابی و پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش ها از طریق تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش است. روشهای متعددی برای پهنه بندی وجود دارد که از میان آنها روش آنبالاگان برای منطقه مورد مطالعه استفاده شد. در این روش نقشه های مورد نیاز مانند نقشه های شیب, جهت شیب, کاربری اراضی, زمین شناسی, زمین شناسی ساختمانی, آبهای زیرزمینی و واحدهای کاری در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Arcmap تهیه و پس از امتیازدهی به عوامل مورد نیاز در روش آنبالاگان, در نهایت نقشه پهنه بندی منطقه ارائه شد. در پایان برای ارزیابی صحت مدل یاد شده, نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه مورد مطالعه تهیه و آنگاه از مقایسه نقشه پراکنش زمین لغزش با نقشه پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان, مشخص شد که اکثر زمین لغزشهای وقوع یافته در این حوضه در پهنه خطر زیاد قرار دارند که توسط مدل ارائه شده بود.

لینک کمکی