مقاله ژئومورفولوژي کارست در تاقديس خاويز ( شمال شرق بهبهان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ژئومورفولوژي کارست در تاقديس خاويز ( شمال شرق بهبهان ) :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :24

شناخت ویژگی های ژئومورفولوژیکی پهنه های کارستی که از سنگ های انحلال پذیر عمدتاً کربناته مانند آهکتشکیل شده اند نه فقط از نقطه نظر بنیادی بلکه به لحاظ تامین آب مورد نیاز انسان هم حائز اهمیت است . تاقدیسخاویز که در استان خوزستان و در شمال شرق شهر بهبهان قرار گرفته است . از نقطه نظر بنیادی مورد مطالعه قرارگرفته است . در این تاقدیس که رودخانه مارون آن را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم نموده است, سازنده ایزمین شناسی گورپی باسن اواخر کرتاسه, پابده باسن ائوسن, آهک آسماری باسن الیگو – میوسن و آبرفت هایدوران چهارم رخنمون دارند . به دلیل فشارهای تکنونیکی و مقاومت سنگ آهک آسماری ساختمان تاقدیس خاویزشکاف و درزهای زیادی و 24 گسل خوردگی را نشان می دهد. آب و هوای حاکم بر تاقدیس خاویز نیمه خشک است.علی رغم اقلیم نیمه خشک فعلی و با توجه به شرایط سنگ شناسی و ساختمان زمین شناسی مذکور در بالا, اشکالمختلف کارستی از قبیل لاپیه 1 یا کارن, دولین, اوالا 2 و دره های کارستی با درجات تحول مختلف در سرتاسر تاقدیسخاویز به چشم می خورد. با توجه به اشکال کارستی موجود در تاقدیس خاویز و اقلیم فعلی حاکم بر آن, به نظرمی رسد که این اشکال به طور عمده پالئوکارست م یباشند و از نظر سیکل فرسایشی کارست در ابتدای مرحله بلوغ 3می باشند.

لینک کمکی