مقاله بررسي ويژگي اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي و سهم آنان در درآمد خانوارمطالعه موردي: زنان روستايي شهرستان ديواندره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ويژگي اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي و سهم آنان در درآمد خانوارمطالعه موردي: زنان روستايي شهرستان ديواندره :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :28

زنان ایران در کنار مسئولیتهای که در نهاد خانواده به عنوان مادر و همسر دارند, نقش مهمی در امور اقتصادی و در نواحی روستای در امور تولیدی ایفا می نمایند. در این میان سهم و نقش زنان روستایی در فعالیت‎های تولیدی و کشاورزی اعم از کاشت, داشت و برداشت, دامداری و باغداری و... چشمگیرتر است و نقشی که آنها در مسئولیتهای خانواده ایفا می‎کنند قابل توجه بوده وشاید بیشتر از زنان شهری باشد. در این مقاله ویژگی‎های اقتصادی, اجتماعی زنان مناطق روستایی شهرستان دیواندره و سهم آنان در درآمد خانوار باتوجه به ارزش نیروی کار, که آنها در فعالیتهای تولیدی عرضه می­کنند, مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با روش پیمایشی از تعداد 177 خانوار نمونه براساس قواعد نمونه گیری تصادفی که ازچهاردهستان انتخاب گردیده . گردآوری اطلاعات با تکنیک پرسشنامه و با مصاحبه حضوری انجام گرفته است. یافتههای این پژوهش نشان می دهد که بین متغیر ارزش نیروی کار زنان با سهم آنان در درآمد خانوار همبستگی معناداری وجود دارد

لینک کمکی