مقاله تحليلي پيرامون برنامه هاي آموزش جغرافيا در دانشگاه هاي ايران (مطالعه موردي: طرح ايجاد دوره کارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليلي پيرامون برنامه هاي آموزش جغرافيا در دانشگاه هاي ايران (مطالعه موردي: طرح ايجاد دوره کارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي) :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :25

در جهانی که به واسطه گسترش مرزهای علوم و فنون به سرعت تغییر و تحول می یابد, قلمروچشم اندازهای جغرافیایی نیز تغییر شکل می دهند. به تبع آن جغرافیا و نیز جغرافیدانان از این تغییرات تاثیر پذیرفته و نمی توانندبی تفاوت باشند . در جامعه ما نیز با توجه به تحولات ایجاد شده در زمینه های مختلف, در جهت مرتفع ساختن تنگناها و مشکلاتمحیطی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی, برنامه های آموزشی را باید به شکلی هدایت نمود که از یک طرف خلأ ناشی از عدمبه کارگیری این دانش در مقیاس وسیع در کشور پر شده و از سوی دیگر با تحول و هدایت آموزش جغرافیا در دانشگاه هاومؤسسات آموزش عالی کشور, جایگاه واقعی آن در سرزمین آرایی وآماده نمودن مکان ها برای انسان و تأمین بهروزی گروه هایانسانی در حدی که در قلمرو و حیطه این علم بوده و به علمیت آن بیافزاید, نشان داده شود .در این مقاله نگارنده, بابهره گیری از تجربیات, منابع و اطلاعات به بررسی موضوعاتی ؛ مانند محتوای برنامه های آموزشیو جنبه های کاربردی آن قبل و بعد از انقلاب فرهنگی, تغییر و تحول در عناوین دروس با حفظ علمیت جغرافیایی آن, جایگاهجغرافیا در ساختار نظام آموزش عالی کشور و ایجاد تخصص در رشته و گرایش های جغرافیا اشاره داشته و سپس به ارائه طرحایجاد دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بر اساس نیازهای موجود, به عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد پرداخته شدهاست.

لینک کمکی