مقاله جايگاه ژئومورفولوژي در ارزيابي بلاياي طبيعي و مقابله با آ ن ها در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه ژئومورفولوژي در ارزيابي بلاياي طبيعي و مقابله با آ ن ها در ايران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :26

کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی, شرایط زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی و همچنین پیشینهتاریخی آن از نظر اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی در زمره کشورهای بلاخیز جهان است . علی رغم پیشرفت هایی کهدانش ژئومورفولوژی در دهه های اخیر در ایران داشته است, توجه چندانی به تبیین رابطه این رشته از جغرافیا بابلایای طبیعی نشده است . این مقاله سعی دارد با بررسی ابعاد ژئومورفولوژیکی برخی از بلایای طبیعی به وقوعپیوسته در چند سال اخیر در کشورمان ضمن تبیین جایگاه تحقیقات ژئومورفولوژیکی, نقش ژئومورفولوژیست ها رادر استراتژی های مدیریت خطر و بحرآن های ناشی از حوادث طبیعی در کشورمان روشن سازد.نهایشن, زمین لرزه ها و غیره, از دو نتایج بررسی تعداد محدودی از بلایای طبیعی از قبیل زمین لغزه ها, طوفجنبه بر مسایل ژئومورفیکی دلالت دارند : اولا, مخاطرات طبیعی آثار ژئومورفیکی خاصی را در سطح زمین ایجادمی کنند و دیگر این که عوامل فعال ژئومورفولوژیکی خود منشأ شکل گیری برخی از بلایای طبیعی می باشند . درمجموع ژئومورفولوژی دانشی توانمند است که می بایست نقش برجسته ای در تعامل بین رشته ای برای ارائهراهبردهای مناسب به منظور مقابله با بلایای طبیعی بازی کند.

لینک کمکی