مقاله بررسي ميزان فلزات سنگين سرب و کادميوم در برخي پرندگان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان فلزات سنگين سرب و کادميوم در برخي پرندگان خوزستان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

با توجه به افزایش نگرانی­هادرموردآثاردرازمدتفلزاتسنگینبهعنوانآلاینده­هایزیستمحیطی,مطالعات نشان داده که پایشزیستیمی­تواند روشمطلوبورضایت­مندیبرایاندازه­گیریمیزانفلزاتسنگینباشد. پر می­تواند نقش ذخیره و حذف فلزات سنگین را ایفا نماید. در این پژوهش میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم  در پر پرندگان منطقه جنوب غرب ایران با تاکید بر تاثیر نوع زیستگاه (آبی و خشکی) پرندگان مورد مطالعه قرار گرفت. پرهای دم 29 پرنده متعلق به 8 گونه (4 گونه آبزی و 4 گونه خشکی زی) جمع­آوری شدند. در این مطالعه فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی فیلیپس مدل Pu 940 اندازه­گیری شدند.  میانگین غلظتPb در پر پرندگان بر حسب  (g/g)بین 03/1±23/18 (اردک بلوطی) و31/1±33/3 ( زنبورخوار سبز) و هم­چنین میانگین کادمیوم بین 06/0±71/1  (اردک سر سبز) و(g/g)03/0±06/0 ( زنبورخوار سبز) به­دست آمد. برای بررسی اثر نوع زیستگاه بر میزان سرب و کادمیوم در پر, پرندگان در دو گروه (پرندگان آبزی و خشکی زی) مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین غلظت سرب در پرندگان آبزی (g/g) 95/4±94/11 و برای پرندگان خشکی زی (g/g)03/1±81/6 به­دست آمد.  میزان سرب در پرندگان آبی  به طور معناداری بالاتر از پرندگان خشکی بود. میانگین غلظت کادمیوم در پرندگان آبزی (g/g)73/0±08/1 و برای پرندگان خشکی زی(g/g)19/0±25/0 به­دست آمد. هر چند میزان کادمیوم در پرندگان آبی بیش­تر بود, اما آنالیز­های آماری تفاوت معناداری را در میزان کادمیوم در پرندگان آبی و خشکی نشان ندادند.

لینک کمکی