مقاله تهيه نقشه پوشش اراضي شهر تهران با داده هاي دور سنجي (مطالعه موردي: دامنه هاي شمالي و شرقي تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تهيه نقشه پوشش اراضي شهر تهران با داده هاي دور سنجي (مطالعه موردي: دامنه هاي شمالي و شرقي تهران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف :یکی از مباحث و چالش­های مهم در حوزه مدیریت اراضی و توسعه پایدار شهری, شناخت پوشش و کاربری اراضی شهری و روند تغییرات آن­ها است. امروزه با توجه به توسعه روز افزون شهرها, آگاهی از وضعیت پوشش اراضی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تکنیک­های سنجش از دور بهترین وسیله برای استخراج نقشه­ی کاربری اراضی می­باشد. در چند دهه گذشته, شهر تهران, با رشد و توسعه شهری و شهرک­های پیرامونی متعددی مواجه بوده که این مسئله موجب تغییرات متعددی در اراضی شهری تهران و نواحی پیرامون شده است. بنابراین در این تحقیق, برای تهیه نقشه کاربری اراضی ازروش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده گردید. روش بررسی : منطقه مورد مطالعه شامل شهر تهران و مناطق پیرامونی آن شامل دامنه­های شرقی و شمالی شهر تهران می­باشد و در این تحقیق, از تصاویر ماهواره­ای لندست 5 در سنجنده TM سال 2010 استفاده گردید و پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیو متریک, از روش حداکثر احتمال برای طبقه بندی تصویر استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب نواحی مرتعی (دامنه و مرتع), نواحی شهری, پهنه­های زراعی و باغی, پوشش جنگلی و درختکاری, اراضی بایر و پهنه­های آبی بیش­ترین مساحت کاربری را تشکیل می­دهند. نتیجه گیری: برای ارزیابی صحت و دقت طبقه بندی­های انجام شده, صحت کلی وضریب کاپا تعیین گردید که به ترتیب 91.235 % و 874/0 به دست آمد.

لینک کمکی