مقاله فرصتها و چالشهاي توسعه پايدار سيستمهاي فتوولتاييک در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فرصتها و چالشهاي توسعه پايدار سيستمهاي فتوولتاييک در ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

سیستمهای فتوولتاییک دارای مزایای منحصر به فردی از جمله عدم آلودگی زیست محیطی, عدم نیاز به شبکه, تولید برق به صورت پراکنده و هزینه پایین تعمیر و نگهداری می باشند. بنابراین در این تحقیق با استفاده از مدل SWOT و بر طبق نظر متخصصان به تحلیل نقش عوامل درونی (قوت و ضعف)و عوامل بیرونی(فرصت و تهدید) سیستمهای فتوولتاییک در ایران پرداخته شده است. بر اساس این مطالعه 7 نقطه قوت, 7 ضعف, 15 فرصت و 14 تهدید به عنوان عوامل مؤثر بر سیستمهای فتوولتاییک در ایران شناخته شد و کلیه این عوامل وارد ماتریسهای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی(EFE و IFE) شد. پس از ارزیابی و نمره دهی متخصصان سیستمهای فتوولتاییک, عدد 9/1 به عنوان نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی) (IFE و عدد 93/1 به عنوان نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) به دست آمد, که بیان گر این است که نقاط ضعف بسیاری در سیستمهای فتوولتاییک وجود داشته و از فرصتهای موجود به نفع مقابله با تهدیدها استفاده نمی­شود. سپس با توجه به نمره نهایی ماتریسها از مقابله نقاط قوت با فرصتها و تهدیدها و نقاط ضعف با فرصتها و تهدیدها, استراتژیهای مربوطه تهیه شد و با بررسی آنها پیشنهادهایی کوتاه مدت, میان مدت و بلند مدت در قالب تمرکز و تقویت بنیه داخلی, اقتصادی نمودن تولید انرژی خورشیدی و ایجاد بازار رقابتی و تمرکز بر وظایف حاکمیتی مطرح شد.

لینک کمکی