مقاله بررسي ميزان ديازينون منابع آب هاي زيرزميني منطقه لواسانات براساس روش SPME (مطالعه موردي: لواسانات بزرگ و لواسانات کوچک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان ديازينون منابع آب هاي زيرزميني منطقه لواسانات براساس روش SPME (مطالعه موردي: لواسانات بزرگ و لواسانات کوچک) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف:گسترش کاربرد آفت کش­های ارگانو فسفره در صنعت, کشاورزی و.., دیازینون را به یک معضل زیست محیطی تبدیل کرده است. باتوجه به اهمیت آب و اثراتی که آلودگی آب میتواند بر سمت انسان و اکوسیستم­های طبیعی داشته باشد, پایش کیفیت منابع آب از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا این پژوهش در راستای تعیین میزان آلودگی دیازینون آب­های زیر‌زمینی و بررسی وضعیت کیفی آب در منطقه لواسانات صورت گرفت. روش بررسی:در محدوده مورد مطالعه, به طور تصادفی روستاهایی انتخاب شدند و 6 چاه در هر روستا ( در بالادست و پایین دست) نمونه­برداری شد. پس از انتقال نمونه­ها به آزمایشگاه با بهره­گیری از روشمیکرو استخراج فاز جامد, غلظت دیازینون آن­ها اندازه­گیری شد. یافته ها:نتایج نشان داد که منابع آب­های زیر‌زمینی در منطقه مورد مطالعه آلوده به دیازینون بوده و میزان این آلودگی در لواسانات کوچک نسبت به لواسانات بزرگ بیش­تر است. روستای نیکنام ده و هنزک به‌ترتیب با غلظت دیازینون میانگین 792/13 و 328/13 میکرو گرم بر لیتر بیش­ترین سهم در آلودگی منابع آبی زیرزمینی منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص دادند. بحث و نتیجه گیری:مقایسه میانگین دیازینون برآورد شده با استاندارد­­های جهانی نشان داد که میزان این آلودگی در تمامی روستاها با توجه به استاندارد آب آشامیدنی بیش­تر از حد مجاز بوده و با استاندارد آب­های زیرزمینی مطابقت ندارد. لذا برنامه‌رزی­های مربوط به مدرت منابع آب و هم­چنین پایش سمت حوضـههـای آبخـز و اجـاد تغرات مدرت در منطقه مورد مطالعه باید در اولویت قرار گیرد.

لینک کمکی