مقاله مقايسه سطح دانش و نگرش زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان در مدرسه زيست محيطي و مدرسه غير زيست محيطي به منظور دستيابي به اهداف توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه سطح دانش و نگرش زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان در مدرسه زيست محيطي و مدرسه غير زيست محيطي به منظور دستيابي به اهداف توسعه پايدار :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

تحقیق حاضر به مقایسه سطح دانش و نگرش زیست­محیطی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان رشته تجربی در مدرسه زیست­محیطی (مدرسه سبز) و مدرسه غیر زیست­محیطی پرداخته است. با توجه به محدود بودن تعداد دبیرستان­های زیست­محیطی در شهر تهران, یک مدرسه غیرانتفاعی دخترانه پیش رو در این زمینه در منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان جامعه آماری مدرسه زیست­محیطی انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران, حجم نمونه آماری 50 نفر محاسبه شد. پس از بررسی­های لازم و انتخاب مدارس غیرزیست­محیطی, با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری مدارس غیرزیست محیطی 42 نفر به دست آمد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. در راستای این تحقیق از یک پرسش­نامه سنجش دانش زیست­محیطی و یک پرسش­نامه سنجش نگرش زیست­محیطی بر مبنای طیف لیکرت استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون یومان ویت نی و آزمون تی گروه­های مستقل نشان داد که سطح دانش زیست­محیطی در هر 5 بخش ارایه شده و نیز سطح نگرش زیست­محیطی دانش­آموزان مدرسه زیست­محیطی در مقایسه با دانش­آموزان مدرسه غیرزیست­محیطی به شکل معنی­داری بالاتر است.

لینک کمکی