مقاله تأثير شاخص توسعه‌يافتگي ICT بر مصرف انرژي در کشورهاي منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير شاخص توسعه‌يافتگي ICT بر مصرف انرژي در کشورهاي منتخب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف :اثر کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] بر مصرف انرژی مبهم بوده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه تأثیر شاخص توسعه‌یافتگی ICT (IDI)[2] بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی دوره‌ی زمانی 2013-2007 است. روش بررسی : به این منظور, با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (GMM-SYS)[3] کشش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می‌دهد که یک درصد گسترش IDI, در کوتاه‌مدت و بلندمدت به‎‌ترتیب مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب درحال‌توسعه حدود 01/0 و 12/0 افزایش و در کشورهای منتخب توسعه‌یافته حدود 03/0 و 09/0 درصد کاهش داده است. نتیجه گیری: توسعه ICT در کشورهای درحال‌توسعه, مصرف انرژی را افزایش و در کشورهای توسعه‌یافته, مصرف انرژی را کاهش داده است. [1]-Information and Communication Technology (ICT) [2]-ICT Development Index [3]-System Generalized Method of Moments

لینک کمکی