مقاله شناسايي شاخصهاي تعيين کننده رتبه اعتباري شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي شاخصهاي تعيين کننده رتبه اعتباري شرکتها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

هدف از این پژوهش مقاله شناسايي شاخصهاي تعيين کننده رتبه اعتباري شرکتها در ایران می‌باشد. وجود موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ماده 21 قانون اوراق‌بهادار پیش‌بینی شده است و دستورالعمل شرایط ثبت و نظارت بر موسسات رتبه‌بندی تدوین شده است. موسسات رتبه‌بندی برای تعیین رتبه باید به عوامل کمّی و کیفی توجه کنند. برای همین منظور در این تحقیق, ابتدا ادبیات رتبه‌بندی اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهای تعیین‌کننده رتبه اعتباری در دو بخش وضعیت کسب و کار(متغیرهای کیفی) و وضعیت مالی(متغیرهای کمّی) استخراج شد. سپس نظرخبرگان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اکتشافی جمع‌آوری گردید. با این کار شاخصهایی برای تعیین رتبه انتخاب می‌شوند که در محیط ایران موضوعیت دارد. برای آزمون فرضیات پژوهش که میزان اهمیت هر یک از شاخصها را در تعیین رتبه اعتباری در نظر می‌گیرد از آزمون دوجمله‌ای و برای اولویت‌بندی شاخصها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد, 71 شاخص به عنوان شاخصهای تعیین‌کننده رتبه اعتباری می‌باشند.

لینک کمکی