مقاله بررسي ابزارهاي امنيتي بانکداري الکترونيک در بخش بانکداري دولتي بانک هاي هند با مروري بر جهاني شدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ابزارهاي امنيتي بانکداري الکترونيک در بخش بانکداري دولتي بانک هاي هند با مروري بر جهاني شدن :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

امروزه خدمات بانکداری الکترونیک که از طریق کانال های مجازی و عمومی ارائه می شوند نقش ویژه ای رادر زندگی مردم در سراسر دنیا ایفا می کنند. بنابراین فقدان سیستم های امنیتی مناسب, تاثیرات نامطلوبی برعملکرد بانک های ملی و بین المللی بویژه در فضای کسب و کار جهانی خواهد داشت. از این رو امنیت و مسایلمربوط به آن یکی از مهمترین عواملی است که بر تراکنش های بانکی تاثیرگذار بوده و عدم وجود آن مانعیجدی در مسیر توسعه کسب و کار بانک ها خواهد بود. بنا بر دلایل ذکر شده امنیت اطلاعاتی در سیستم بانکیداری جایگاه ویژه ای است. بر این اساس عواملی در حوزه الزامات زیرساختی و مدیریت ریسک عملیاتی به عنوانمتغییرهای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است. نتیجه تحقیق حاضر نیز حاکی از آن است که به منظورتأمین امنیت با حاشیه اطمینان بالاتر در تراکنش های بانکداری الکترونیکی, سیستم بانکی نیاز به توسعه سیاست های امنیتی مانند امنیت در حوزه اینترنت را دارد. علاوه بر آن سیستم ذکر شده نیاز به تقویت عواملزیر ساختی در برخی از حوزه ها مانند سهولت دسترسی به سایر بانک ها, کیفیت زیر ساخت های بانکداریالکترونیک و نیز فعالیت های بانک مرکزی ) RBI ( در مسیر ایجاد و توسعه سیستم های حمایتی بانکداریالکترونیک را دارد.

لینک کمکی