مقاله کارايي و اثربخشي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کارايي و اثربخشي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :34

در ده اخیر, تنوعسازی شرکتی موضوعی چالش برانگیز در میان مدیران شرکتها بوده است. تنوع سازیموضوعی حیاتی بر کارایی و بالأخص مؤثر بر محاسبه عملکرد مالی شرکت است. در ادبیات موضوع تحقیق درجهان, چندین پژوهش با عنوان بررسی رابطه میان تنوع سازی و عملکرد مالی وجود دارد. اما اجماعی بر اینکهآیا شرکتهای متنوع کاراتر از شرکتهای متمرکزند یا بلعکس وجود ندارد. در این تحقیق, شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شدهاند بطوریکه کارایی این شرکتها به روش تحلیل پوششیداده ها محاسبه شده و مدل ریاضی پیشنهادی برای بهبود کارایی شرکتهای ناکارا ارائه شده است. نهایتاً, شاخصبهره وری مالم کوئیست و تحلیل آن برای شرکتهای مذکور آورده شده است.

لینک کمکی