مقاله ارائه مدل رابطه شفافيت و اثربخشي هيئت مديره بر سياست تقليل دهنده مالياتي در توسعه سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدل رابطه شفافيت و اثربخشي هيئت مديره بر سياست تقليل دهنده مالياتي در توسعه سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

هدف از مطالعه حاضر, ارائه مدلی جهت بررسی رابطه شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره بر سیاست تقلیل دهنده مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای سنجش شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره 14 شاخص بر اساس 4 مولفه استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه, 50 شرکت طی سال های 1389 تا 1394 (300 سال-شرکت) انتخاب گردیده است. داده های حاصل از گزارش هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به برازش مدل ساختاری تحقیق ضریب معنا داری342/4و 982/6 (t>1/96) است که به معنای معنی دار بودن روابط بین متغیر وابسته و مستقل است. ضریب مسیر 438/0- و0/321- , به معنی رابطه معکوس بین متغیر وابسته و مستقل است. بر اساس نتیجه حاصل از آزمون فرضیات بین شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره با سیاست تقلیل دهنده مالیاتی رابطه معکوسی وجود دارد. به این معنا که با افزایش سطح شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره میزان سیاست تقلیل دهنده مالیاتی کاهش می یابد.

لینک کمکی