مقاله تأثير عملکرد گذشته سرمايه گذاران بر قيمت سهام براساس نظريه چشم انداز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير عملکرد گذشته سرمايه گذاران بر قيمت سهام براساس نظريه چشم انداز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

در این پژوهش مطلوبیت سرمایه­گذاران شامل مطلوبیت ناشی از مصرف و مطلوبیت ناشی از نوسان در ارزش سرمایه­گذاری­های آنها در سهام می­گردید. برای اثبات تأثیر عملکرد گذشته سرمایه­گذاران ابتدا نابع مطلوبیت براساس نظریه چشم­انداز تعریف و متغیرهای مربوط به سود(زیان) پیشین و زیان­گریزی وارد آن گردیده و معادله قیمت تشکیل شد. در حالت دیگر متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت حذف و معادله قیمت تشکیل گردید. سپس با حل معادلات نسبت قیمت به سود تقسیمی و رشد لگاریتمی قیمت در هر دو حالت شبیه­سازی و با داده­های واقعی بازار مقایسه گردید. در بازه 1381 نا 1393 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه­بندی میانگین گروههای چندگانه مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده­های حاصله در حالت اول به داده­های واقعی بازار نزدیک­تر است یعنی حذف متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت برآورد ضعیف­تری به­دست داد و تأثیر عملکرد گذشته سرمایه­گذاران تأیید شد.

لینک کمکی