مقاله بررسي اثر ربايش در سيکل هاي تجاري و سرمايه گذاري )مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران(

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ربايش در سيکل هاي تجاري و سرمايه گذاري )مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران( :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

از لحاظ تئوریهای اقتصادی بهترین نوع بازار و کاراترین آنها بازار رقابت کامل است. در این بازارها تعدادخریداران و فروشندگان به قدری زیاد است که رفتار هیچ یک از بازیگران آن به تنهایی بر بازار مؤثر نبوده و تنهابا ایجاد تغییرات واقعی و در سطح کلیقی امکان تغییر قیمت وجود خواهد داشت. بورس اوراق بهادار تهران کهدر آن انواع سهام شرکتها معامله میشود با مشکلاتی از جمله عمق کم بازار مواجه بوده که تأثیر برخیبازیگران و ایجاد جو روانی میتواند زیانهای هنگفتی را متوجه سرمایهگذاران نماید. لیکن ایجاد حدود نوسانقیمت ابزاری است تا بازار و بازیگران آن فرصت تأمل بیشتر و تصمیمگیری بهتر داشته باشند. لذا نتایج اینتحقیق نشان میدهد که اعمال این حدود باعث بروز پدیده اثر ربایش گردیده و سرمایهگذاران به علت ترس ازعدم خرید سهام به قیمت مناسب یا فروش آن قبل از سقوط کامل قیمتها, سریعاً به حدود قیمتی جذب می-شوند. بسیاری از شرکتهای سهامی بازار از جمله 03 شرکت بزرگ مورد بررسی با این پدیده مواجه بوده و نکتهاینکه این پدیده بین سرمایهگذاران نهادی رواج بیشتری یافته که کاملا بر خلاف انتظار میباشد. از نتایج دیگراین تحقیق میتوان به کاهش و کنترل نوسان در اثر وجود حدود مجاز و عدم تأثیر اثر ربایش بر طول موجهایشاخص قیمت اشاره نمود.

لینک کمکی