مقاله ارائه يک مدل قيمت گذاري مناقصه اي براي مناقصات دو مرحله اي برمبناي رويکرد ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه يک مدل قيمت گذاري مناقصه اي براي مناقصات دو مرحله اي برمبناي رويکرد ترکيبي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

این مطالعه به منظور کمک به مناقصه گران برای حضور موثر و موفق در مناقصات دو مرحله ای, یک مدلقیمت گذاری مناقصه ای رقابتی برای تعیین قیمت در این نوع مناقصات با استفاده از یک رویکرد ترکیبی ارائهمی دهد. در این راستا ابتدا تابع احتمال برد برمبنای میزان ترجیح مناقصه گزار استخراج می شود که با استفاده ازآن می توان براساس سطح کیفیت برآورد شده, احتمال برد مناقصه را در قیمت های مختلف برآورد نمود. سپس بابرآورد هزینه های اجرای پروژه و وارد نمودن آن در محاسبات براساس تعریف یک متغیر جدید, قیمت پیشنهادیرا با درنظر گرفتن میزان حاشیه سود تعیین می کند. سپس با تجزیه و تحلیل اهداف خود از حضور در مناقصه,احتمال مطلوب خود برای برنده شدن در مناقصه را تعیین و قیمت متناظر با آن احتمال برد محاسبه و ارائهمی گردد.مدل توسعه یافته برای یک مطالعه موردی به اجرا درآمده و نتیجه بکارگیری آن در عمل نشان می دهد کهمنجر به بهبود کیفیت فرآیند تصمیم گیری و تعیین قیمت مناسب براساس میزان تمایل به برنده شدن درمناقصه و کمک به مناقصه گران برای کسب حاشیه رقابتی در فرآیند مناقصه می شود. اعتبار این مدل از طریقبکارگیری آن در مناقصه های رقابتی در پروژه های خدمات مهندسی تعیین شده است.

لینک کمکی