مقاله آزمون راهبردهاي هاي سرمايه گذاري مبتني بر مالي رفتاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آزمون راهبردهاي هاي سرمايه گذاري مبتني بر مالي رفتاري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

این پژوهش راهبردهای سرمایه گذاری توالی و معکوس را تحت شرایط مالی رفتاری و بر اساس دوره های مختلف احساسات خوش بینی, بدبینی و نرمال بازار آزمون نموده است. در این پژوهش ابتدا شاخص احساسات بر اساس شاخص دادو ستد تعدیل یافته آرمز محاسبه گردید.سپس با استفاده از تحلیل پرتفوی, بر اساس راهبردهای توالی و معکوس سبدهای سهام در دوره های یک و سه ماهه بر اساس عامل ریسک تشکیل و در دوره های مختلف رفتاری با استفاده از مدل پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که وقتی احساسات بازار نرمال باشد بیشتر راهبردهای مالی رفتاری موفق هستند اما کارایی رویکرد معکوس در شرایط نرمال نسبت به راهبرد توالی بیشتر است. نتایج نشان میدهد که تشکیل سبد سهام در دوره های خوش بینی و بدبینی نه تنها ایجاد بازدهی اضافی نمی نماید بلکه عمدتاً منجر به زیان میشود. تشکیل سبد سهام بر اساس رویکرد توالی بازده مناسبی را برای دوره های کوتاه مدت ارائه میدهد ولی راهبرد معکوس کارایی لازم را ندارد. نهایتاً با استفاده از آزمون VAR نشان داده ایم که خوش­بینی بر بازده سهام اثر داشته و بازده سهام عامل بدبینی است. نوسان قیمتها(تلاطم) نیز علیت گرنجری برای احساسات نرمال بوده و بازده مازاد بازار علیت گرنجری بدبینی می­باشد.ازآنجاییکه احساسات پدیده ای مانا و غیر تصادفی بوده و فرضیه صفر وجود ریشه واحد تایید نگردیده بیانگر ناکارایی بازار سهام بوده , همچنین سو گیری خوش بینی طی دوره پژوهش مشاهده گردید.

لینک کمکی