مقاله بررسي نقش مومنتوم و احساسات سرمايه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش مومنتوم و احساسات سرمايه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

در دو دهه اخیر بررسی رفتار توده وار در بازار سرمایه ایران مورد توجه محققان بسیاری بوده است. لیکن تحقیقات اندکی به بررسی عوامل اثرگذار بر وقوع این پدیده پرداخته اند. هدف این تحقیق بررسی نقش مومنتوم, احساسات سرمایه گذاران و اندازه شرکت بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از بازده روزانه سهام شرکتها و بازده بازار طی سال های 1380 تا 1392 استفاده شده است. مدل به کار رفته در این تحقیق رگرسیون چند متغیره است که با استفاده از تکینک های مربوط به داده های سری زمانی برازش شده است. همچنین از آزمون علیت گرنجر به منظور تعیین رابطه علّی بین احساسات سرمایه گذاران و رفتار توده وار بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار تأثیر معنی داری دارد. آزمون علیت گرنجر نیز مؤید این نتیجه است. لیکن شواهدی مبنی بر وجود تأثیر معنی دار متغیرهای مومنتوم و اندازه شرکت بر رفتار توده وار مشاهده نگردید.

لینک کمکی