مقاله بررسي تأثير اخبار پيش بيني سود بر هزينه سرمايه سهام عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير اخبار پيش بيني سود بر هزينه سرمايه سهام عادي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :36

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها بوده و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا اخبار تعدیل مثبت یا تعدیل منفی پیش‏بینی سود اثر با اهمیتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها دارد یا خیر؟ در این راستا تلاش گردیده تا علاوه بر تأثیر جداگانه هر یک از اخبار تعدیل مثبت و تعدیل منفی پیش‏بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی, متقارن یا نامتقارن بودن اثر این دو نوع خبر بر هزینه سرمایه سهام عادی نیز بررسی شود. بدین ترتیب چهار فرضیه تدوین و با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 132 شرکت در دوره زمانی 1389-1385 می باشد و با بهره گیری از روش رگرسیون داده های پانل و ترکیبی مورد آزمون واقع شدند. شواهد تجربی بدست آمده از این تحقیق گویای آن است که هم اخبار تعدیل منفی و هم اخبار تعدیل مثبت پیش بینی سود, هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد بطوری که اخبار تعدیل منفی اثر افزایشی و اخبار تعدیل مثبت اثر کاهشی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد. همچنین نتایج گویای آن است که میزان تأثیر اخبار تعدیل منفی بر هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از اخبار تعدیل مثبت می باشد. علاوه بر این بررسی ها نشان دادند که برای روندهای نزولی سودآوری, پیش دستی مدیریت در انتشار اخبار تعدیل منفی پیش‌بینی سود اثر اعلام سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی را تعدیل می کند.

لینک کمکی