مقاله تأثير انتشار اخبار زيست محيطي روي قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير انتشار اخبار زيست محيطي روي قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

با توجه به اهمیت اخبار زیست محیطی و ضرورت بررسی واکنش بازار به این اخبار, در این تحقیق به بررسی رفتار سرمایهگذاران و قیمت سهام, نسبت به انتشار اخبار زیست محیطی پرداخته شده است و عکسالعمل سرمایهگذاران نسبت به اخبار مطلوب و نامطلوب زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش شناسی استاندارد مطالعات رویدادی (رویداد پژوهی) استفاده شده است. محدوده رویداد شامل 11 روز (5 روز قبل تا 5 روز بعد از اعلان خبر) در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش, شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1394 میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد, انتشار اخبارزیست محیطی مثبت باعث افزایش قیمت سهام و واکنش مثبت سرمایه گذاران می شود ولی انتشار اخبار زیست محیطی منفی تأثیری روی قیمت سهام نداشته و عدم واکنش سرمایه گذاران را به همراه دارد. به عبارت دیگر, وقتی اخبار زیست محیطی مثبتی از شرکتها منتشر می شود, تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکتهای مذکور افزایش یافته و این امر باعث افزایش قیمت سهام شرکت می شود. اما در زمان انتشار اخبار زیست محیطی منفی, انتشار این اخبار در بازه زمانی 11 روزه, تاثیری بر قیمت سهام شرکتها ندارد. که این امر موید تئوری مطرح شده توسط سیولیوان (2016) است که اظهار می دارد سرمایه گذاران متعهد به مسئولیت پذیری اجتماعی, به انتشار خبر عملکرد خوب زیست محیطی شرکتها عکس العمل مثبت نشان می دهند.

لینک کمکی