مقاله ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري با رويکرد تحليل اختيار واقعي: مطالعه موردي بررسي امکان سنجي يک طرح نيروگاهي 055 مگاواتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري با رويکرد تحليل اختيار واقعي: مطالعه موردي بررسي امکان سنجي يک طرح نيروگاهي 055 مگاواتي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :28

افزایش پویایی شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و مالی و افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینهسرمایه گذاری و یا تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و پروژههای اقتصادی, نیازمند وجود یک روش تحلیلیمناسب و کارآمد است, که نقایص روشهای متعارف تنزیل جریانهای نقدی از جمله ایستایی را نداشته باشد.براین اساس و در پاسخ به نیازهای جدید, تحلیل اختیار واقعی بوجود آمده و تفکر جدیدی را در ارتباط باتصمیم گیریهای سرمایه گذاری و ارزشگذاری طرحهای اقتصادی ارائه مینماید. در این مقاله چارچوبی فراهممیگردد که در قالب آن مزیت استفاده از تئوری اختیارهای واقعی در ارزیابی پروژههای نیروگاهی در مقایسه باروشهای متعارف به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور از اختیار واگذاری برایتصمیم گیری استفاده شده و روشهای مختلف قیمت گذاری اختیار واقعی, برای ارزش گذاری اختیار واگذاریمورد استفاده قرار گرفته, سپس به مقایسه این روشها پرداخته شده و درنهایت براساس شبیه سازی مونت کارلو,روشهای متعارف و روش اختیار واقعی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بینروشهای مختلف قیمت گذاری اختیار واقعی وجود ندارد, زیرا با افزایش تعداد گامهای زمانی, علاوه براینکهارزش ارائه شده برای اختیار در این روشها افزایش مییابد, همه روشها به سمت یک عدد مشخص همگرا می-شوند, همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی, کاهش ریسک و افزایش بازدهی, در روش اختیار واقعی نسبت بهروشهای متعارف را نشان میدهد.

لینک کمکی