مقاله ارتباط بين الگوهاي تصميم‌گيري و انتظارات سرمايه‌گذاران از ريسک و بازده سرمايه‌گذاري در ابزارهاي مالي بر اساس مدل مارکويتز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط بين الگوهاي تصميم‌گيري و انتظارات سرمايه‌گذاران از ريسک و بازده سرمايه‌گذاري در ابزارهاي مالي بر اساس مدل مارکويتز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

سبک تصمیم‌گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آن‌ها در هنگام تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌دهند. تمامی تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. هدف پژوهش بررسی میزان ارتباط بین سبک‌های شناختی تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی است. جامعه آماری تحلیلگران حرفه ای و غیر حرفه­ای در سال 1392 می‌باشد. نوع تحقیق, توصیفی– استقرایی است. روش اجرای و شیوه آزمون فرضیه­ها شبه آزمایشگاهی می‌باشد. نمونه جامعه فوق 150 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. نتایج این مطالعه نشان می­دهند: بین حرفه ای­گرایی سرمایه‌گذاران و ادراک ریسک و تمایل به ریسک رابطه مثبتی وجود دارد. بین بازده مورد انتظار و ادراک ریسک رابطه مثبتی وجود دارد. ادراک ریسک در بین سبک‌های با پیچیدگی شناختی بالا(تحلیلی و ادراکی) بیشتر از سبک‌های با پیچیدگی شناختی پایین (رهنمودی و رفتاری) است. تمایل به ریسک در بین سبک‌های با پیچیدگی شناختی بالا (تحلیلی و ادراکی)بیشتر از سبک‌های با پیچیدگی شناختی پایین(رهنمودی و رفتاری) است. تمایل به ریسک در بین نیمکره غالب چپ مغز بیشتر از نیمکره غالب راست مغز می‌باشد. همچنین شواهد نشان می دهد تفاوتی بین الگوهای رفتاری مردان و زنان در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری وجود ندارد.این یافته ها می تواند اهمیت توجه به الگوهای رفتاری افراد را گوشزد نماید.

لینک کمکی