مقاله مقايسه کارايي معيارهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي در رتبه‏بندي پرتفوي‏هاي انتخابي بر اساس مدل ماتريس شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه کارايي معيارهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي در رتبه‏بندي پرتفوي‏هاي انتخابي بر اساس مدل ماتريس شبکه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

هدف پژوهش حاضر رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه با استفاده از معیارهای فرامدرن پرتفوی و بررسی میزان کارایی این معیارها به منظور شناسایی کارآمدترین معیار برای بازار سرمایه ایران است. بدین منظور معیارهای نسبت چشم انداز, سورتینو و امگا بر روی پرتفوی‏ها محاسبه و رتبه‏بندی‏های مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. از آنجا که آزمون‏های کولوگروف – اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک نرمال بودن توزیع پرتفوی‏های مدل شبکه را تایید نمی‏کند, با کمک آزمون‏های ناپارمتری اسپیرمن و فریدمن مشخص گردید که بین رتبه‏بندی‏های انجام شده همبستگی معناداری دیده نمی‏شود و رتبه‏بندی حاصل از معیارهای مذکور, تفاوت معناداری با هم ندارند. لذا جهت بررسی میزان کارایی معیارها, عملکرد پرتفوی‏های انتخابی براساس مدل شبکه, در یک دوره 5 ساله (از سال 87 تا91) ارزیابی شده و در یک دوره 2 سال (از سال 92 تا 93) نتایج این ارزیابی, بررسی گردید. بدین منظور ابتدا ضریب هبمستگی اسپیرمن بین رتبه‏بندی‏های اولیه و نتایج واقعی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با ایجاد دو پرتفوی ابتکاری, میزان کارایی رتبه‏بندی‏ها در تشخیص کلی رتبه واقعی و نیز رتبه‏های برتر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‏دهد معیار نسبت چشم انداز, بهترین کارایی را برای رتبه‏بندی پرتفوی‏ها نسبت به معیارهای سورتینو و امگا دارد.

لینک کمکی