مقاله رابطه ارزيابي‌هاي ذهني سرمايه گذاران حقيقي از محصول و برند و ترجيح آنان به خريد سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه ارزيابي‌هاي ذهني سرمايه گذاران حقيقي از محصول و برند و ترجيح آنان به خريد سهام :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :29

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارزیابی­های ذهنی سرمایه گذاران حقیقی از محصول و برند شرکت و ترجیح آنان به سرمایه­گذاری در سهام آن شرکت است. این پژوهش از نظرروش, پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از سرمایه­گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران بوده که طی دو سال منتهی به 31/3/91 اقدام به سرمایه­گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده اند. نمونه آماری این تحقیق شامل 384 نفر از سرمایه گذاران بوده که از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده که داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارزیابیهای ذهنی از برند و محصول شرکت و ترجیح سرمایه گذاران حقیقی به سرمایه­گذاری در سهام شرکت, رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی