مقاله تاثير سرمايه فکري بر ارزش افزوده شرکتهاي رشدي و ارزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير سرمايه فکري بر ارزش افزوده شرکتهاي رشدي و ارزشي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :36

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس نوع سهام, رشدی یا ارزشی, و بررسی تفاوت این تاثیر در شرکتهای رشدی و ارزشی است. از این رو تعداد 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و در نهایت برازش مدل‏ها با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای Eviews و SPSS نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در سطح شرکت‌های رشدی تنها جز سرمایه انسانی از سرمایه فکری ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و در سطح شرکت‌های ارزشی تنها جز سرمایه سازمانی ارزش افزوده اقتصادی را متأثر از خود می‌سازد. اما ضریب تعیین مدل ها گویای این است که 45 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای رشدی و تنها کمتر از 7 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سطح شرکتهای ارزشی توسط سرمایه فکری تبیین می شود. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که بین تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های رشدی و ارزشی تفاوت معنادار وجود دارد.

لینک کمکی