مقاله تجزيه و تحليل عملکرد استراتژيک (مورد مطالعه شرکت هاي بهنوش و لبنيات پاک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تجزيه و تحليل عملکرد استراتژيک (مورد مطالعه شرکت هاي بهنوش و لبنيات پاک) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :27

هدف نهایی هر شرکت تجاری افزایش ثروت سهامداران است و عملکرد مطلوب باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران می شود. شرکت ها بدون داشتن استراتژی صحیح نمی توانند به اهداف خود برسند و تدوین استراتژی در نتیجه ارزیابی عملکرد از ابعاد مختلف است. ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت نقدینگی دو مورد از معیارهای ارزیابی عملکرد داخلی هستند و امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروت سهامداران است و رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد, یاد می کنند . ماتریس دو بعدی استراتژی مالی با ترکیب مدیریت نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی , چهار گزینه استراتژی مالی را با توجه به موقعیت شرکت در هر یک از ناحیه ها, پیش روی شرکت ها قرار می دهد. در این پژوهش جایگاه شرکت های غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1388 در ماتریس استراتژی مالی مشخص شده و با توجه به موقعیتشان در ماتریس , استراتژی های مناسبی برای حرکت به موقعیت بهتر پیشنهاد می شود و در نهایت رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی , حوزه عملکرد (به عنوان شاخص ارزش آفرینی ) و اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت (به عنوان شاخص مدیریت نقدینگی ) با تغییر در ارزش افزوده بازار (به عنوان شاخص ثروت سهامداران ) در مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که رابطه معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی و حوزه عملکرد با تغییر در ارزش افزوده بازار وجود دارد . اما بین اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت و تغییر در ارزش افزوده بازار هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد . از اینرو شرکت های موادغذایی و قند و شکر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید از شاخص دیگری برای مدیریت نقدینگی خود بهره گرفته و به ارزیابی عملکرد و اتخاذ استراتژی های درست مالی بپردازند . روش تحقیق این پژوهش رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Spss برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است .

لینک کمکی