مقاله مقايسه آثار ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي استاندارد شده و ارزش افزوده اقتصادي مومنتوم بر بازده سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه آثار ارزش افزوده اقتصادي, ارزش افزوده اقتصادي استاندارد شده و ارزش افزوده اقتصادي مومنتوم بر بازده سهام :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

در راستای برخورد با تضاد منافع بین سهامداران و مدیران ارزش افزوده اقتصادی شاخص بنیادین برای اندازهگیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است.. پژوهش حاضر با هدف تاثیر و مقایسه ارزش اقتصادی, ارزشاقتصادی استاندارد شده, ارزش اقتصادی مومنتوم, بر بازده سهام انجام شده است. جامعه آماری , شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 8317 تا سال 8318 است که 833 شرکت به عنوان نمونهآماری می باشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.. نتایجحاکی از رابطه مستقیم و معنی دار هر سه متغیر با بازدهی سهام است و افزایش آن ها منجر به افزایش بازدهیسهام می شود. ارزش اقتصادی استاندارد شده بیشترین تأثیر را بر بازده سهام داشته و ارزش اقتصادی مومنتوم وارزش اقتصادی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.

لینک کمکی