مقاله مطالعه‌ تاثير انگيزه‌ مديران ارشد بر خلق ثروت (ارزش‌آفريني) براي سهامداران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه‌ تاثير انگيزه‌ مديران ارشد بر خلق ثروت (ارزش‌آفريني) براي سهامداران :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :27

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می‌باشند و پیوسته به‌دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آن‌ها در نتیجه‌ی عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم‌ترین اهداف شرکت‌ها محسوب می‌شود و سیستم‌های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به‌شمار می‌رود. هدف اصلی این پژوهش مطالعه‌ی ارتباط بین میزان حساسیت پرداخت به مدیران بابت عملکرد به‌عنوان متغیر مستقل و ارزش‌افزوده‌ی سهامدار و کارایی پرداخت به مدیران به‌عنوان متغیرهای وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف, اطلاعات 5 ساله‌ی (1389-1385) هشتاد و یک شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیان‌گر آن است که بین میزان حساسیت پرداخت بابت عملکرد و ارزش‌افزوده‌ی سهامدار ارتباط معنی‌داری وجود دارد ولی بین میزان حساسیت پرداخت بابت عملکرد و کارایی پرداخت به مدیران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. نتیجه‌ی کلی این است گرچه پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های ایرانی منجر به خلق ارزش افزوده برای سهامداران شده است اما پرداخت‌ها از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

لینک کمکی