مقاله ارزيابي مدل مبتني بر عوامل بنيادي ريسک در پيش‌بيني قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مدل مبتني بر عوامل بنيادي ريسک در پيش‌بيني قيمت سهام :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :33

چگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک, یکی از مباحث چالش برانگیز در مدل­های ارزشیابی سهام می­باشد. این پژوهش بر اساس یک متدولوژی جدید جهت اندازه گیری ریسک بر اساس مرتبط نمودن متغیرهای بنیادی شرکت در مدل­های ارزشیابی طراحی شده است. بدین منظور بتای مازاد بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین بتاهای اندازه و ارزش دفتری به بازار بر اساس عایدی, به عنوان تعدیل ریسک در مدل ارزشیابی وارد گردیده و با ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ترکیب شده است. فرایند ارزشیابی در دو مرحله انجام گرفت, ابتدا در طی دوره 1380 تا 1389 با استفاده از رگرسیون­های سری زمانی کوتاه مدت ضرایب مربوط به تعدیل ریسک در سه سطح شرکت, صنعت و پرتفوی­های منتخب استخراج شده و در مرحله دوم ضرایب مزبور به همراه سایر داده های مورد نیاز در مدل تحقیق جهت پیش بینی قیمت سهام برای سال 1390 بکار رفته است. نتایج حاصل از بکارگیری مدل نشان دهنده کارایی آن در پیش بینی قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد.

لینک کمکی