مقاله بررسي تأثير تصميمات مالي بر ارزش شرکت ها با فرصت هاي سرمايه گذاري کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير تصميمات مالي بر ارزش شرکت ها با فرصت هاي سرمايه گذاري کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری تصمیم گیری های مالی بر ارزش بازار شرکت های با مازاد وجوه نقد وشرکت های با فرصت های سرمایه گذاری کم است. تصمیم گیری های مالی را می توان از سه جنبه ی تصمیماتسرمایه گذاری, سیاست های بدهی و سیاست های تقسیم سود بررسی کرد. بدین منظور داده های 321 شرکت دربورس اوراق بهادار تهران, طی سال های 3111 تا 3111 جمع آوری شدند. فرضیه ها با توجه به روش داده هایپانل و مدل های رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در شرکت های بافرصت سرمایه گذاری کم, سرمایه گذاری ها کمتر و بدهی ها بیشتر ارزش گذاری می شوند و سهامداران برای توزیعسود نقدی ارزش بیشتری قائل هستند. همچنین نتایج مشابهی برای شرکت های با مازاد وجوه نقد به دست آمد.

لینک کمکی