مقاله بررسي و مقايسه امنيت سرمايهگذاري در بازار هاي سهام، طلا‌، ارز و مسکن ايران به کمک معيار ارزش در معرض خطر(VaR)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه امنيت سرمايهگذاري در بازار هاي سهام, طلا‌, ارز و مسکن ايران به کمک معيار ارزش در معرض خطر(VaR) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

سرمایه‌گذاری در هر کشور, تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه‌گذاری در زمره‌ی مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه‌گذاری در بخش تولید, اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته, و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد گردیده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه امنیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف, به بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در چهار بازار سهام, طلا, ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR) پرداخته است. همچنین در مطالعه حاضر جهت ارائه قضاوت‌ دقیق‌تر از امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس نگرش سرمایه‌گذاران از روش TOPSIS نیز استفاده شده است. کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعه حاضر به صورت ماهانه برای دوره زمانی 92-1381 ‌ جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که بر اساس معیار VaR‌, امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به سایر بازارها بسیار پائین‌تر بوده و لذا سرمایه‌گذاران در بازار فوق نسبت به سایر بازارها با ریسک سرمایه‌‌گذاری بالاتری مواجه می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از روش TOPSIS (با توجه به دو معیار ریسک و بازده) بیان‌گر آن است که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بی تفات نسبت به ریسک دارای رفتار مشابهی بوده, به طوری که دو گروه فوق, ابتدا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و سپس سرمایه‌گذاری در بازار طلا را بر سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی چون ارز و سهام ترجیح می‌دهند. با این وجود و بر خلاف دو گروه فوق سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر, سرمایه‌گذاری در بازار سهام و سپس سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را بر سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون طلا و ارز ترجیح می‌دهند.

لینک کمکی