مقاله مالکيت شرکتهاي سرمايه گذاري و ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مالکيت شرکتهاي سرمايه گذاري و ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

این مقاله سرمایه گذاران نهادی را از دیدگاه نظری به دو گروه عمده طبقه بندی می نماید. سرمایه گذارانی که با شرکت رابطه تجاری دارند و بر عکس سرمایه گذارانی که با شرکتی که سهام آن را در اختیار دارند, رابطه ای تجاری ندارند. شرکتهای سرمایه گذاری در دسته دوم این طبقه بندی قرار دارند. مطالعه حاضر رابطه میان مالکیت شرکتهای سرمایه گذاری و ارزش سهام در یک دوره 6 ساله از سال 1385 الی 1390 در 107شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش در مقاله حاضر روش همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیونی می باشد. آزمون فرضیه با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد مالکیت سهام شرکتهای سرمایه گذاری موجب کاهش ارزش سهام شرکتهای نمونه پژوهش می شود..

لینک کمکی