مقاله بررسي تأثير نظام حاکميت شرکتي بر رابطه بين ساختار سرمايه و ارزش شرکت با رويکرد مدلسازي معادلات ساختاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير نظام حاکميت شرکتي بر رابطه بين ساختار سرمايه و ارزش شرکت با رويکرد مدلسازي معادلات ساختاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :46

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی, نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت, هیئت مدیره, سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه وارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1388 (قلمرو زمانی 7ساله) با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری ورگرسیون می باشد. درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره, درصد مالکیت سرمایه­گذاران نهادی, نسبت حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیره, دوگانگی وظیفه مدیرعامل, اندازه هیأت مدیره, وجود حسابرس داخلی و وجود حسابرس مستقل ازجمله مکانیزم­های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند. ساختار سرمایه نیز شامل نسبت بدهی­های کوتاه مدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام, نسبت بدهی­های بلندمدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام, نسبت بدهی­های کوتاه مدت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی­های بلندمدت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می‌باشد. ارزش شرکت نیز با نسبتکیوتوبین سنجیده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین ساختار سرمایه وارزش شرکت ندارد و همچنین بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی