مقاله ارائه مدل قيمت گذاري اسناد خزانه اسلامي مبتني بر چارچوب اوراق بهادار سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدل قيمت گذاري اسناد خزانه اسلامي مبتني بر چارچوب اوراق بهادار سازي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

اسناد خزانه اوراقی هستند که گواه پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در زمان آینده توسط ناشر)به طورمعمول دولت ها( می باشند. انتشار اسناد خزانه به شیوه معمول آن در نظام های مالی مرسوم, به علتماهیت ربوی آن ها, در نظام مالی اسلامی امکان پذیر نیست. ازاین رو متخصصان مالی اسلامی کشور اقدام بهطراحی اسناد خزانه اسلامی نمودند. اسناد خزانه اسلامی اوراق بهادار بانام و یا بی نامی است که خزانه داری کلوزارت امور اقتصادی و دارایی با سررسید معین و بدون کوپن سود منتشر نموده و در برابر بدهی های بخشدولتی به بانک مرکزی, شبکه بانکی و پیمانکاران طرف قرارداد, به بهای اسمی در اختیار بانک مرکزی, بانک هایبستانکار, پیمانکاران و سایر بستانکاران قرار می دهد. مدل ارائه شده ازنظر فقهی و قانونی موردبررسی قرارگرفته وقابلیت اجرا دارد ولی نرخ مناسب جهت تنزیل و درواقع مدل ارزش گذاری اسناد خزانه تاکنون موردبررسی قرارنگرفته است. در این مقاله سعی خواهد شد مدل مناسب تعیین نرخ تنزیل مناسب این اوراق تبیین گردد. به نظرمی رسد بهترین مقیاس برای سنجش و تعیین نرخ تنزیل یا قیمت گزاری اسناد خزانه اسلامی میانگین بازدهیآن بازاری است که این اسناد در ازای طلب آن ها صادرشده است. یعنی در اسناد خزانه اسلامی خرید کالا,میانگین بازدهی برآوردی در آن بازاری است که دولت کالاهای موردنیاز خود را از آن خریداری نموده است. دراسناد خزانه اسلامی خرید خدمت, میانگین نرخ بازدهی حاصل از بهره برداری آن پروژه یا طرح عمرانی خاصهست و در اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه, میانگین برآوردی نرخ بازدهی معاملات طلا در افق زمانی اسنادمنتشره بهترین ملاک تعیین نرخ هست.

لینک کمکی