مقاله بررسي رابطه بين خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتي شرکت‌ها در دوره رونق و رکود بازار اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتي شرکت‌ها در دوره رونق و رکود بازار اوراق بهادار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره رونق و رکود بازار اوراق بهادار می‌باشد. در این تحقیق خالص ارزش سهام به عنوان متغیر مستقل و دوران رونق و رکود به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر متغیرهای ارزش معاملاتی شرکت‌ها بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1392 بوده که در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش حذفی سیستماتیک 112 شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده‌های شرکت در سطح اطمینان 95% با استفاده از مدل پانل با اثرات ثابت نشان می‌دهد بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره‌های رونق و رکود ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می‌دهد شدت ارتباط بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره‌های رونق و رکود تفاوت معناداری با هم دارد به‌طوری که شدت ارتباط بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره‌های رونق بیشتر از رکود می‌باشد.

لینک کمکی