مقاله مقايسه بازدهي و ريسک در روش تکنيکال با استراتژي سرمايه‌گذاري مجدد و ترازشده و خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه بازدهي و ريسک در روش تکنيکال با استراتژي سرمايه‌گذاري مجدد و ترازشده و خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :45

این تحقیق با هدف مقایسه بازدهی و ریسک در روش­های تکنیکال انتخابی با دو استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده و روش خرید و نگهداری به عنوان یک روش غیرفعال سرمایه­گذاری, در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا پایان1391 انجام شده است. پس از جمع­آوری اطلاعات مربوط به 15 شرکت فعال, از نرم­افزار صفحه­گسترده اکسل2010, جهت طبقه­بندی اطلاعات­ و محاسبه متغیرها استفاده گردید و درنهایت, اطلاعات حاصل با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه ­و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق, ریسک و بازده روش­های تکنیکال انتخابی شامل­ روش میانگین­ متحرک, دو­ میانگین­ متحرک,­­ شاخص قدرت نسبی,­ حدود ­حمایت­ و­ مقاومت و روش شاخص­ جریان ­پول با دو استراتژی مطرح­­­­­ شده محاسبه ­شده و سپس بازده و ریسک روش­های تکنیکال انتخابی با روش خرید­­ ­­­­و نگهداری مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که, بازده روش­های­ تکنیکال با دو استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده تفاوت معناداری با هم ندارند, درحالی­که, ریسک روش سرمایه­گذاری­ مجدد تفاوت معناداری با ریسک روش سرمایه­گذاری ترازشده دارد و دراکثر نتایج به دست آمده ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری مجدد کمتر از همان روش تکنیکال با استراتژی تراز­شده می­باشد. درمقایسه روش تکنیکال با دو استراتژی مطرح­­­شده بازده روش خرید ­­و نگهداری با روش­های تکنیکال با استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده متفاوت است و این تفاوت در مقایسه روش تکنیکال با استراتژی ترازشده بیشتر از استراتژی سرمایه­گذاری­ مجدد می­باشد. به طور­کلی, در اکثر روش­های تکنیکال انتخابی بازده روش تکنیکال انتخابی با استراتژی سرمایه­گذاری مجدد با اختلاف اندکی کمتر از روش خرید و نگهداری و بازده روش خرید ­و نگهداری کمتر از روش تکنیکال مورد­­ استفاده با استراتژی سرمایه­گذاری تراز­شده می­باشد. در مورد ریسک اغلب نتایج به دست ­آمده نشان میدهد که ریسک روش تکنیکال انتخابی با استراتژی مجدد کمتر از ریسک روش خرید و نگهداری و ریسک روش خرید و نگهداری بیشتر از روش تکنیکال مورد استفاده با استراتژی سرمایه­گذاری ترازشده می­باشد.

لینک کمکی