مقاله بررسي تأثير سواد مالي سرمايه‌گذاران بر تصميم سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير سواد مالي سرمايه‌گذاران بر تصميم سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

هدف از پژوهش حاضر, شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم­های سرمایه­گذاری و بررسی رابطه سطح سواد مالی سرمایه­گذاران و تصمیم­های سرمایه­گذاری آنان است. نمونه مورد مطالعه شامل 384 سرمایه­گذار بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه استفاده شده است. پرسش­نامه مشتمل بر سه بخش اصلی است: بخش اول, مشخصات جمعیت­شناختی, بخش دوم, شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم­ سرمایه­گذاری از دید سرمایه­گذاران, شامل ذهنیات فردی, اطلاعات حسابداری, اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی و بخش سوم, دو گروه سوال جهت ارزیابی سطح سواد مالی سرمایه­گذاران را دربردارد. نتایج نشان می­دهد که هر چهار عامل در نظر گرفته شده شامل ذهنیات فردی, اطلاعات حسابداری, اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاری در ایران, تأثیر دارند. همچنین, بین سطح سواد مالی و عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاری, رابطه مثبت معنادار وجود دارد, ولی این رابطه بسیار ضعیف است و کمتر از 10% تغییرات تأثیر عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاری, توسط سطح سواد مالی, قابل توضیح می­باشد. به علاوه نتیجه نشان می­دهد که با در نظر گرفتن نوع اشتغال, حساسیت عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاری نسبت به تغییر سطح سواد مالی در زمینه اشتغال غیر مالی, بیشتر است.

لینک کمکی