مقاله ارتباط بين گريز مالياتي و ريسک سقوط آتي قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط بين گريز مالياتي و ريسک سقوط آتي قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

در این پژوهش ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, بر اساس داده های 07 شرکت طی سال 3131 تا 3137 بررسی شده است. در اینراستا دو فرضیه تدوین و جهت آزمون آن ها از روش رگرسیون لجستیک و داده های تابلویی استفاده شده است.نتیجه حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که گریز مالیاتی ارتباط مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام )متغیرنوسان پایین به بالا( دارد. یافته فوق با این دیدگاه سازگار است که گریز مالیاتی این امکان را فراهم می کند کهمدیران اخبار بد در شرکت را برای مدت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشتهبه نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می شود, منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. با اینحال, فرضیه دوم مبنی بر تاثیر ساز و کارهای نظارتی خارجی قوی مانند مالکان نهادی و مدیران غیر موظف بررابطه بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام, تایید نشد.

لینک کمکی