مقاله سنجش معيارهاي نقد شوندگي سهام پيرامون تصميمات افزايش سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش معيارهاي نقد شوندگي سهام پيرامون تصميمات افزايش سرمايه :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

هدف از این مقاله بررسی توان تبیین معیارهای نقد شوندگی سهام در قبل و بعد از تصمیمات افزایش سرمایه به روشهای حق تقدم و سهام جایزه و ترکیبی از هردو است. برای این منظور 5 معیار نقد شوندگی سهام شامل تعداد سهام معامله شده, ارزش سهام معامله شده, تعداد روزهای معامله شده , دفعات معاملات و تعداد خریداران در یک ماه قبل از بسته شدن نماد و یک ماه بعد از باز شدن نماد به دنبال مصوبات مجامع فوق العاده برای 215 مورد افزایش سرمایه طی سالهای 89-1384 در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که میانگین معیارهای نقد شوندگی بعد از افزایش سرمایه در مقایسه با قبل از آن تفاوت معنی داری ندارند. اما بین درصد افزایش سرمایه با 4 معیار نقد شوندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی