مقاله تحليل سير تحول و تطور فلسفه‌ سياسي در چشم‌انداز پارادايمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل سير تحول و تطور فلسفه‌ سياسي در چشم‌انداز پارادايمي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :45

مقاله حاضر کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فلسفه­سیاسی از ابتدای شکل­گیری تا کنون, چگونه ازحیث مضامین دستخوش تحول و تطور شده است؟ فرضیه این مقاله آن است که تحول در بینش موردپذیرش درباب هستی, معرفت و انسان, سبب تحول و تطور مضمونی فلسفه سیاسی و سرانجام انحلال آن گردیده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که فلسفه­سیاسی با گذر از حقیقت­مداری, فضیلت­گرایی و سعادت­گرایی شکل­گرفته درچارچوب بینش سلسله­مراتبی کیهان­/خدامحور و مبانی معرفت­شناسی قیاسی و انسان­شناسی نخبه­گرای متناظر با آن در پارادایم پیشامدرن, از یک­سو به­نوعی تلقی درزمانی و افقی برپایه مفاهیم حق, تاریخ و آزادی در پارادایم مدرن انسان­محور و ازسوی­دیگر, بنابر عنصرشکاکیت نهفته در عقل مدرن به طیفی از جریان­های انتقادی و یا خواهان احیای فلسفه­سیاسی کلاسیک می­انجامد و سرانجام فلسفه­سیاسی در پارادایم جوهرستیز, خردگریز و انسان­ستیز پسامدرن به روایت تبدیل می­شود. این نوشتار از رویکرد پارادایمی سود جسته و گونه­شناسی از فلسفه­سیاسی در سه پارادایم پیشامدرن, مدرن و پسامدرن ارائه کرده و درخلال­آن, سیر تحول مضامین فلسفه­سیاسی را نشان­داده­است.

لینک کمکی