مقاله نقش نخبگان سياسي در رشد و توسع? متوازن جوامع معاصر آسيايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش نخبگان سياسي در رشد و توسع? متوازن جوامع معاصر آسيايي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :38

چکیده در این مقاله نقش و تأثیرات نخبگان در سه کشور ایران, ژاپن, و ترکیه بررسی شده است که در مجموع نقش نیروی انسانی و اندیش نخبگان سیاسی و علمی در به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی به‌عنوان الگو و مدلی برتر نسبت به سایر عوامل می‌تواند درج اهمیت آنان بر جنبه‌های مختلف توسعه را نشان دهد. رویکرد رهبران و نخبگان این کشورها در فراهم‌نمودن زمینه‌های رشد سیاسی, آموزشی, و اقتصادی بر اساس عوامل مرتبط با امر توسع متوازن تجزیه و تحلیل شده است و همچنین, به ضعف و کاستی برخی از کشورهای مورد مطالعه از جمله ایران در جهت عدم‌حرکت متوازن به سوی توسع فراگیر و پلورالیسم, خصوصاً در دوران پهلوی‌ها, از منظر تاریخی, سیاسی, و اجتماعی اشاره شده است. همچنین بر تفاوت بین رشد و توسعه از نظر تمرکز رشد بر کمیت از یک سو و توسعه از سوی دیگر تأکید شده است. روش توصیفی و تحلیلی و نیز الگوی تطبیقی با استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها و مقتضیات برای شناخت هرچه بهتر پارامترهای تأثیرگذار در موضوع و اهداف تحقیق و پژوهش روش این پژوهش بوده است. نتایج نشان می‌دهد که نخبگان سیاسی تأثیرات مثبت و بعضاً منفی در روند رشد و توسع متوازن جوامع مورد تحقیق داشته‌اند.

لینک کمکی