مقاله جذب انتخابي La(III) و Ce(III) از محلول ساختگي حاوي يونهاي فلزي با استفاده از رزين Amberlite XAD-4 آغشته به سيانکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جذب انتخابي La(III) و Ce(III) از محلول ساختگي حاوي يونهاي فلزي با استفاده از رزين Amberlite XAD-4 آغشته به سيانکس :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :13

جذب لانتانیم (III) و سریم (III) به همراه برخی از یونهای فلزی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. سیانکس 302 (]بیس 2و4و4- تری متیل پنتیل[ مونو تیو فسفینیک اسید) به عنوان فاز ثابت و رزین پلیمری استایرن دی وینیل بنزنAmberlite XAD-4 به عنوان ماده پایه در مطالعات کروماتوگرافی استخراجی لانتانیدها و یونهای فلزی استفاده شد. در این بررسی مقدار سیانکس آغشته شده بر روی رزین معادل 88/40 بدست آمد. اثر پارامترهای مختلف مانند زمان, غلظت اسید, دما و pH فاز آبی ارزیابی و شرایط مطلوب جذب بررسی شد. همچنین منحنی‌های جذب یونهای مختلفی مانند Al(III), Fe(III) و Mn(II) به عنوان تابعی از اسیدیته محلول توسط آزمایش‌های غیرپیوسته (Batch) و با استفاده از Cyanex 302/XAD-4 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که pH فاز آبی محلول تأثیر بسیار مهمی در جذب لانتانیدها و یونهای دیگر دارد. رزین رفتار جذب مناسبی برای استخراج لانتانیدها از خود نشان داد, بطوریکه میزان جذب برای لانتانیم وسریم به‌ترتیب 97 و 70 درصد بدست آمد.

لینک کمکی