مقاله ارائه مدل جديد براي برآورد ميزان همگرايي راهروهاي معادن زغال¬سنگ (مطالعه موردي: راهروي K21 معدن تزره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدل جديد براي برآورد ميزان همگرايي راهروهاي معادن زغال¬سنگ (مطالعه موردي: راهروي K21 معدن تزره) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

پدیده همگرایی در راهروهای معادن زیرزمینی ناشی از جابجایی سقف, کف و دیواره‌های آن است و بر پایداری وابسته به زمان راهرو شدیداً تأثیرگذار است. همگرایی, ساده‌ترین پارامتر برای اندازه‌گیری به شمار می‌آید. با محاسبه میزان همگرایی می‌توان به دیدگاه مناسبی در خصوص فشار اعمال شده بر سیستم نگهداری دست یافت. در این مقاله, رابطه‌ای برای پیش‌بینی میزان همگرایی در راهروهای معادن زیرزمینی زغال‌سنگ از طریق شبیه‌سازی پارامترهای راهروی K21 معدن تزره ارائه شده است. برای تعیین ضرایب متغیرهای مستقل در معادله همگرایی, تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با کاربرد کلیه پارامترهای تأثیرگذار در همگرایی به‌گونه‌ای که رابطه‌ای خطی بین پارامترهای مستقل و پارامتر وابسته برقرار باشد, بکار رفته است. اعتبارسنجی مدل ارائه‌شده با بررسی داده‌ها از لحاظ نرمال‌بودن, ثابت‌بودن واریانس و خطی‌بودن رابطه متغیر مستقل و وابسته انجام شده است. مقایسه مقادیر پیش‌بینی شده همگرایی, توسط مدل ارائه‌شده و مقادیر واقعی اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های مورد بررسی, نشان می‌دهد که مدل ارائه شده بخوبی قادر به پیش‌بینی میزان همگرایی در راهروی مورد نظر است.

لینک کمکی