مقاله مقايسه روش‌هاي شناخت کاني هاي رسي با استفاده از داده‌هاي آزمايشگاهي و پتروفيزيکي در يکي از ميادين گازي شرق کپه‌داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه روش‌هاي شناخت کاني هاي رسي با استفاده از داده‌هاي آزمايشگاهي و پتروفيزيکي در يکي از ميادين گازي شرق کپه‌داغ :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

سازند ماسه‌سنگی شوریجه به سن کرتاسه آغازی با مقادیر متغیر میان‌لایه‌های رسی, سنگ مخزن میادین شرق کپه‌داغ است. چون نوع و الگوی توزیع کانی‌های رسی بر قرائت لاگ‌های مختلف و محاسبه تخلخل و تراوایی اثر به‌سزایی دارند, شناخت این دو پارامتر برای تحلیل و ارزیابی مخازن ماسه‌سنگی ضروری است. در این تحقیق, پس از تعیین کانی‌شناسیو الگوی توزیع کانی‌های رسی این سازند با استفاده از مطالعات طیف‌سنجی پراش پرتو ایکس (XRD), طیف‌سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM/EDX) در نمونه‌های مغزه زیربخش مخزنی (D1) سازند شوریجه در دو چاه تولیدی و خشک یکی از میادین شرق کپه‌داغ, نتایج آنالیزهای مغزه با انواع کانی‌های رسی تعیین شده و سپسبا استفاده از پنج نمودار متقاطع پتروفیزیکی مقایسه شده است. بررسی‌ها نشان میدهد که شناسایی پتروفیزیکی نوع کانی‌های رسی به‌تنهایی جواب‌های متفاوت و متناقضی دارد که حتماً باید با نتایج آزمایشگاهی شناسایی نوع رس تکمیل شود. براساس نتایج آزمایشگاهی, کانی‌های رسی زیربخش مخزنی سازند شوریجه به‌ترتیب فراوانی از نوع ایلیت, کلریت غنی از منیزیم, کائولینیت و در موارد معدودی گلوکونیت هستند. این کانی‌ها در چاه تولیدی با الگوی ساختاری و پراکنده (از انواع پرکننده و پوشش دهنده بین منافذ) و در چاه خشک با الگوهای ساختاری, پراکنده (از انواع پرکننده, پوشش دهنده و پل زننده بین منافذ) و نواری توزیع شده‌اند. مقدار متوسط هریک از انواع کانی‌های رسی اتوژن در چاه خشک بیشتر از چاه تولیدی است و در مواردی به‌حدی است که سازند کیفیت مخرنی خود را از دست داده است.

لینک کمکی