مقاله بررسي غني شدگي فلزات سنگين ناشي از کانسار مس سونگون در رسوبات آبراهه¬اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي غني شدگي فلزات سنگين ناشي از کانسار مس سونگون در رسوبات آبراهه¬اي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :12

کانسار مس پورفیری سونگون در استان آذربایجان شرقی و در 75 کیلومتری شمال غرب شهرستان اهر واقع شده است. به علت فعالیت‌های معدنکاری, رودخانه‌های این منطقه (سونگون چای, پخیرچای, ایلگینه چای و زرنکاب چای) در معرض آلودگی به فلزات بالقوه سمی از جمله Cu, Mo, Pb, Zn و Ni قرار دارند. به همین دلیل برای تعیین میزان آلودگی رسوبات این رودخانه‌ها به فلزات سنگین, 27 نمونه رسوب از رودخانه‌های محدوده کانسار مس سونگون مورد ارزیابی زمین شیمیایی قرار گرفت و مشخص شد که غلظت عناصر Cu,Mo , Pb, Znو Niدر رسوبات بیش از حد مجاز (غلظت زمینه محلی این عناصر در رسوبات رودخانه‌های منطقه سونگون) است. محاسبه ضریب همبستگی عناصر نشان داد که عناصرCu, Moو Ni با آهن و عناصر Pbو Zn با منگنز همبستگی مثبت دارند. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه ضریب غنی شدگی (EF), ضریب زمین انباشت (Igeo), ضریب آلودگی (CF) و ضریب بار آلودگی (PLI) برای نمونه‌های رسوب, تأیید‌کننده غلظت‌های بالای این فلزات است.

لینک کمکی